Federacija Bosne i Hercegovine ima uređen pravni i institucionalni okvir i sve preduslove potrebne za provedbu programa obaveznih imunizacija uključujući i redovno finansiranje nabavke potrebnih vakcina. Pa ipak, imunizacija u romskoj zajednici se susreće sa zastojima i problemima.

Uprkos postojanju svih preduslova,  stope obuhvata imunizacijom nisu na potrebnom nivou. U praktičnoj provedbi programa obaveznih imunizacija prisutni su problemi i barijere koje imaju značajan uticaj na stope obuhvata imunizacijom, a posebno među romskom djecom.

Iz Kali Sara – Romski informativni centar, kažu da prema rezultatima provedenih istraživanja, djeca, pripadnici romske nacionalne manjine u FBiH, su u 95% slučajeva neimunizirana ili sa neurednim vakcinalnim statusom.

Dosadašnji način rada ne može uspješno da odgovori na moderne izazove niti da održi stope obuhvata imunizacijom na potrebnom nivou.

“Problemi u provedbi programa  obaveznih imunizacija u FBiH pripadaju klasi  organizacionih i eksternih faktora koji utiču na način rada i umanjuju efektivnost postojećih mehanizama. Pomanjkanje propisanih procedura za pozivanje  i obavještavanje roditelja i neujednačenost u načinu vršenja monitoringa odziva roditelja egzistiraju u kombinaciji sa ostalim faktorima kao što su lični faktori, neadekvatni mehanizmi podrške i komunikacije i nizak stepen informisanosti opšte populacije.”, govore iz Kali Sara.

Lični faktori kao što su stepen informisanosti roditelja i drugi socio-ekonomski faktori imaju značajan uticaj na motivaciju i ponašanje roditelja. Određeni specifikumi utiču i na sposobnost roditelja i kreiraju dodatne prepreke koje postojeći zdravstveni sistem nije u stanju da adekvatno prevaziđe.

Ilustrativan je i primjer opisan na službenim stranicama Kali Sara, iz Živinica:

“Na području općine Živinice novinarka-volonter Elvisa Osmanović, radeći na aktivnosti popisa djece za vakcinaciju, nailazila je na nepovjerenje sugrađana. U ovoj zajednici postoji strah od vakcinacije zbog slučaja smrti jednog djeteta za koju zajednica tvrdi da je uzrokovana davanjem pogrešne vakcine. Taj događaj je utjecao i na druge porodice, tako da neke od njih ne žele da vakcinišu svoju djecu. Imajući u vidu ovaj slučaj, bilo je veoma teško uvjeriti roditelje da pristanu na vakcinaciju djece. Ipak, na kraju je većina pristala, tako da je broj djece koja će biti vakcinisana u ovoj zajednici oko 120”.

“Istraživanjem je utvrđeno da stepen socijalne isključenosti ima direktan i negativan uticaj na stope obuhvata obaveznom imunizacijom što je posebno vidljivo u romskim zajednicama”, naglašavaju iz Kali-Sara.

Obzirom na zatečeno stanje i nove pritiske i izazove sa kojima se suočavaju svi segmenti društva u BiH posebno tokom epidemije COVID-19, potrebno je nastaviti dijaloga sa zdravstvenim institucijama i roditeljima o obaveznoj imunizaciji kako bi se kroz partnerstvo proširenog kruga aktera, zajednički pokrenule inicijative koje će biti posebno dizajnirane da premoste specifične barijere među ciljnim grupama i kao takve biti podrška i nadopuna postojećem sistemu unutar kojeg se realizuje program obaveznih imunizacija.

Jedan od najboljih pristupa kako bi se premostio ovaj problem u romskoj zajednici u BiH se pokazao angažman medijatora, pripadnika zajednice, koji su objašnjavali važnost i prednosti vakcinacije.

Ujedno, ovaj pristup može ponuditi i rješenja usmjerena na ublažavanje posljedica epidemije COVID-19.

Ovaj pristup bi mogao omogućiti konstruktivan dijalog i pokretanje inicijativa koje su u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije za prilagodbu programa imunizacije za grupe populacije sa nižim stopama obuhvata imunizacijom kao i kontinuirano jačanje povjerenja, povećanje potražnje za vakcinama, redovno praćenje, prilagodbu  i pripremu za adekvatan odgovor na krizne situacije u skladu sa preporukama Strateške savjetodavne grupe eksperata u oblasti imunizacije.

Kalendar redovne imunizacije u FBiH za 2021 – koje je to vakcine potrebno da djeca prime, možete naći ovdje.

Iz Centra za podršku Roma “Romalen”, Kakanj, također ističu ključne probleme ove populacije vezano za vakcine i naročito vakcine protiv COVID-19. Ovo je integralni tekst koji su poslali za Vakcine.ba u cilju podizanja svijesti i skretanja pažnje na probleme ove grupe.

Obuhvaćenost imunizacijom u Bosni i Hercegovini je vrlo niska i zato je obavezno poboljšati komunikaciju i pružiti javnosti, posebno romskim zajednicama, još jasnije, prilagođenije i na dokazima zasnovane informacije o vakcinaciji. Stoga je neophodno poboljšati znanje i obrazovanje romskih medijatora koji će članove romskih zajednica informisati o procesu i važnosti imunizacije. Organizovana je obuka za edukaciju romskih zdravstvenih medijatora o pitanju imunizacije. Obuku su vodili stručnjaci iz ove oblasti koji su osigurali da romski medijatori imaju potrebno znanje koje su kasnije podijelili sa članovima romskih zajednica.

Prema najnovijim podacima sa terena koje smo dobili od romskih medijatora i opštem znanju o romskoj populaciji, ove porodice žive na egzistencijalnom rubu. Vrlo su siromašni i nastanjuju se u vrlo lošim životnim uvjetima. Nivo higijene je izuzetno nizak. U ovim teškim vremenima pandemije COVID-19 ljudi gube posao i potrebna im je podrška. Romske zajednice su specifične po tome što su najsiromašnije, a samo je nekoliko članova koji rade za stalnu platu. Uza sve to, većina njih je prisiljena sakupljati sirovine, ostatke, papir itd., Čak da pokušaju zadovoljiti svoje porodice dnevnim potrebama za hranom. Generalno, trenutna pandemija pogoršala je vrlo tešku situaciju, a članovi romske zajednice i njihove porodice su gladni. Pored nedostatka hrane, romska populacija je u najvećem riziku da se zarazi virusom zbog ogromnog nedostatka higijene.

Uključivanje romskih medijatora i porodica na terenu doprinijeće boljem razumijevanju rodnih pitanja i stvoriće prostor za promjenu prethodno usvojenog narativa u porodicama i zajednicama. Ovaj pristup ima za cilj ojačati ih da u budućnosti postanu osjetljiviji na djecu koja osiguravaju održivost projekta. Romski medijatori, koji su opremljeni dodatnim znanjem o imunizaciji koja postaje resurs koji osigurava održivost projekta.

Istovremeno, ovaj proces obrazovanja porodica razvit će navike roditelja da svoju djecu uključe u postupak imunizacije radi poboljšanja njihove dobrobiti.

Ove obrazovne sesije koje na terenu pružaju romski medijatori su inovativan pristup jer su ove posjete „od vrata do vrata“ i osiguravaju direktnu komunikaciju s korisnicima.

Posjete od vrata do vrata odgovorit će na mnoga pitanja zašto djeca nisu imunizirana, poput straha od vakcina, informiranja o procesu imunizacije, treba li im bilo kakva podrška ili savjet, itd.

Tokom edukacije na terenu, distribuiran je promotivni materijali i pružena podrška tokom procesa imunizacije.

Edukacije sprovedene na terenu imale su za cilj pružanje informacija o tome kako i kome se obratiti u slučaju da je potrebno vakcinisati svoje dijete. Naime, Romi u BiH od različitih strana (mediji, društvene mreže, prijatelji) imaju dezinformacije o negativnim posljedicama cijepljenja djece i koji su slučajevi u kojima vakcina može čak i ubiti i iz tog razloga se najčešće boje cijepiti svoju djecu.

S obzirom na to da pripadnici romske populacije nemaju dovoljno provjerenih podataka o samoj vakcinaciji, velika većina ovih roditelja izjavila je tijekom ankete da su njihova djeca dobila vakcine, tako da se nakon pregleda zdravstvene knjižice moglo vidjeti da su djeca dobila samo BCG vakcina i sami roditelji koji nisu obrazovani smatraju je jedinom vakcinom koju bi djeca trebala primiti. Takođe smo uspjeli zabilježiti da imamo romsku djecu koja su rođena ili žive u inostranstvu i jasno nam je da su ta djeca morala biti imunizirana zakonima tih država.

Budući da je romska zajednica siromašna i nema određenu razinu svijesti da bi njihovu djecu trebalo voditi na redovne ljekarske preglede, a većina njih smatra da je nevažno odvesti svoje dijete na cjepivo, velika je potreba za nastavkom edukacije ovih roditelja i na taj način podići svijest o važnosti vakcinacije. Radeći u romskim zajednicama, ali i u neromskim, utvrđeno je da je postotak djece koja dolaze iz neromskih zajednica, koja su cijepljena u ogromnom procentu veći nego djeca koja dolaze iz Roma, a to je jedan od pokazatelja da moramo uložiti dodatne napore da taj postotak barem smanjimo, ako ne i izjednačimo.

Uključivanje romskih medijatora i porodica na terenu doprinijeće boljem razumijevanju rodnih pitanja i stvoriće prostor za promjenu prethodno usvojenog narativa u porodicama i zajednicama. Ovaj pristup ima za cilj ojačati ih da u budućnosti postanu osjetljiviji na djecu koja osiguravaju održivost projekta. Romski medijatori, koji su opremljeni dodatnim znanjem o imunizaciji koja postaje resurs koji osigurava održivost projekta.

Ti posrednici i naravno tim „Romalen“ mogli su uvidjeti stvarnu situaciju u kojoj je postotak vakcinisane djece u romskim zajednicama vrlo nizak i da su dodatna i dugotrajna obrazovanja presudna za poboljšanje situacije. Pored edukacije o pitanjima imunizacije, naši medijatori su pružili i važne informacije na temu virusa COVID-19 (važnost prevencije i zaštite od virusa COVID-19, važnost poštivanja zakonskog i zdravstvenog zakonodavstva i naravno za podizanje svijesti među romskom populacijom o značaju zdravlja i higijene).

Istovremeno, ovaj proces obrazovanja porodica razvit će navike roditelja da svoju djecu uključe u postupak imunizacije radi poboljšanja njihove dobrobiti.

Također je vrlo važno napomenuti da smo u tom periodu održali trening za medijatore u vezi s trenutnom situacijom s pandemijom COVID-19 i tamo smo educirali medijatore i pripremili ih za obrazovanje porodica koje će posjećivati ​​u budućnosti. Naime, ove će obuke provoditi medijatori zajedno sa redovnim upitnicima o imunizaciji, pomažući tako ionako neukoj i neobrazovanoj romskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Trening za medijatore održali su predstavnici Javnog zavoda za zdravlje i tako ojačali kapacitete medijatora kako bi ti isti medijatori mogli pomoći svojim zajednicama. Nažalost, trening se nije mogao održati kao do sada, ali bili smo prisiljeni održati ga putem mrežne platforme SKYPE.

Kada su u pitanju roditelji su također izjavili da trenutna situacija s pandemijom utječe na njihovo mišljenje o pitanjima imunizacije (gore spomenuto „čipiranje“). Razumljivo je za neobrazovanu zajednicu koja je u panici i strahuje od dovođenja svoje djece u bolnice za vrijeme vanrednog stanja. Te smo podatke stekli razgovorom s tim roditeljima. Jedan od problema cjelokupne romske populacije je njihov nivo obrazovanja i neškolovanjem čine pogodan teren za one koji se protive imunizaciji. Postoje neki primjeri da neki od Roma misle da će njihovoj djeci biti ubačena neka vrsta računara čipa ako prime vakcine.

S trenutnom situacijom pandemije COVID-19 vlada velika panika u cijelom svijetu i budući da su neobrazovani kao što su Romi, ti roditelji imaju strah od različitih vrsta glasina o računarskim čipovima. Ove glasine takođe predstavljaju veliku prepreku za posrednike na terenu. Ovo samo odražava nivo loše medijske i internetske profagande. Roditelji su zaista uplašeni jer postoje različite vrste javnih rasprava o prednostima i potencijalnoj šteti koju cijepljenje prouzrokuje. Iako liječnici i SZO kažu da su cjepiva presudna za ljudsko zdravlje i da postoje dokazi o tome da cjepiva izazivaju posljedice, protuvakcinalni pokreti imaju veći utjecaj na neobrazovane roditelje. Ti roditelji jedva uzimaju u obzir naučne činjenice, a to takođe govori da su neophodna dodatna i dugoročna obrazovanja.

Uspješna imunizacija djece u Bosansko-podrinjskom kantonu

Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti.